top of page

Polityka prywatności – informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jest TRIMP Spółka z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, adres: Tokarska 1, 53-212,  Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi dokumentację spółki, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001070286, NIP 8943224042, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł. 

 

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych ma na celu wyjaśnienie zasad, na jakich TRIMP Sp z o.o.  przetwarza Twoje dane osobowe przekazane w związku z korzystaniem z witryny www.trimp.team  oraz w innych przypadkach.

 

W celu uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z TRIMP Sp z o.o.  pod adresem e-mail hello@trimp.team w temacie wiadomości wpisując “Dane osobowe”  

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez TRIMP Sp z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27.04.2016 r. („RODO”).

 

TRIMP Sp z o.o. dba o to, aby Twoje dane były:

 

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Z tych względów, w TRIMP Sp z o.o. przyjęliśmy wewnętrzną politykę ochrony danych, o której mowa w art. 24 ust. 2 RODO.

 

Źródła danych osobowych

Dane są pozyskiwane co do zasady bezpośrednio od osób, których dotyczą. Jednakże w niektórych przypadkach pozyskujemy dane także z innych źródeł, na przykład: z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych lub rejestru, o którym mowa w art. 30 lub art. 31 dyrektywy 2015/849, prowadzonego we właściwym państwie członkowskim; od podmiotu, z którym zawarliśmy lub zawrzemy umowę, a który reprezentujesz lub jesteś jego beneficjentem rzeczywistym; z akt postępowania przed właściwym sądem lub organem; z właściwego rejestru podmiotów/podatników we właściwym państwie członkowskim Unii Europejskiej; ze środków identyfikacji elektronicznej lub z odpowiednich usług zaufania określonych w rozporządzeniu 910/2014; z ogólnodostępnych stron internetowych.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Cel

Przesyłanie informacje  w formie newslettera

Podstawa prawna

 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne: wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez TRIMP Sp z o.o. , a także na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na wykorzystanie w tym celu Twoich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

 

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego TRIMP Sp z o.o. dokonało na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie.

 

Świadczenia Usług

 

W zakresie kategorii danych, o których mówi art. 221 § 1 KP i ewentualne przepisy szczególne – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TRIMP Sp z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

TRIMP Sp z o.o. nigdy nie żąda podania danych innych aniżeli wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Jeśli zdecydujesz się przesłać zgłoszenie obejmujące kategorie danych szersze niż zawarte w art. 221 § 1 KP (np. Twój wizerunek) – rozumiemy to jako Twoją zgodę na ich przetwarzanie przez  TRIMP Sp z o.o.  do celów świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). W takim przypadku masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego TRIMP Sp z o.o. dokonało na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie.

 

Świadczenie usług, wykonywanie innych obowiązków wynikających z umów zawieranych z klientami, podejmowanie koniecznych działań i świadczenie niezbędnej obsługi prawnej przed zawarciem umowy, na żądanie osób, których dane dotyczą

 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług zawartych między Tobą a TRIMP Sp z o.o. lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 

Podejmowanie i prowadzenie współpracy z kontrahentami i dostawcami; prowadzenie korespondencji oraz reagowanie na zapytania; zarządzanie relacjami z klientami oraz współpracownikami, jak też ulepszanie naszych usług; zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w naszym biurze, systemom informatycznym i obiektom, a także zapewnienie bezpieczeństwa informacji; egzekwowanie naszych warunków świadczenia usług oraz ustalanie, dochodzenie i ochrona naszych roszczeń; informowanie o działalności TRIMP Sp z o.o.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z wymienionych w kolumnie obok prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TRIMP Sp z o.o., z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na TRIMP Sp z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na mocy ustawy AML (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

 

W sytuacjach wyjątkowych, TRIMP Sp z o.o. może przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów, lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej. Może to mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, w której TRIMP Sp z o.o. nie znajduje żadnej innej podstawy prawnej na przetwarzanie danych osobowych, a przetwarzanie to jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów – takich jak życie, zdrowie, wolność, czy istotne interesy majątkowe.

 

Skontaktuj się z nami, jeżeli masz wątpliwości co do tego, czy i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.  

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane z TRIMP Sp z o.o., takie jak indywidualni pracownicy z którymi TRIMP Sp z o.o. ma podpisane umowy o współpracy. Ponadto, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT, księgowi prawnicy działający na zlecenie TRIMP Sp z o.o. (w tym pełnomocnicy substytucyjni), organy administracji, służby państwowe , sądy, jak też podmioty przetwarzające dane w imieniu TRIMP Sp z o.o.. W przypadku skorzystania z usługi newslettera, odbiorcą danych będzie wix.com , który przetwarza dane na polecenie TRIMP Sp z o.o. TRIMP Sp z o.o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych swoim dostawcom usług, a w każdym z takich przypadków dostawcy ci są zobowiązani do zachowania danych w poufności oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz udokumentowanymi poleceniami TRIMP Sp z o.o.

 

Dane osobowe przetwarzane są w siedzibie TRIMP Sp z o.o. oraz infrastrukturze informatycznej z której korzysta TRIMP Sp z o.o.. W przypadku braku odrębnej informacji, TRIMP Sp z o.o. nie przekazuje danych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W razie konieczności przekazania danych do takich państw, TRIMP Sp z o.o. zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, przewidziane w Rozdziale V RODO, zapewniając, aby nie został naruszony stopień ochrony osób, których dane dotyczą, zagwarantowany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. W każdym przypadku, osoba, której dane dotyczą, zostanie przez nas poinformowana o takim przekazaniu i okolicznościach jego dotyczących.

 

Okres przechowywania danych

TRIMP Sp z o.o. przechowuje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia poszczególnych celów przetwarzania.

 

W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, TRIMP Sp z o.o. przetwarza dane osobowe do momentu jej wycofania. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego TRIMP Sp z o.o. dokonało na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku przetwarzania danych w celach naboru, TRIMP Sp z o.o. usuwa dane po podjęciu decyzji w zakresie podjęcia współpracy z daną osobą, chyba że kandydat osoba udzieliła zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celach między innymi przesyłania newslettera.

 

W innych przypadkach, dane przetwarzamy do momentu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na TRIMP Sp z o.o.  lub do momentu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TRIMP Sp z o.o., jednak nie krócej niż:

 

do momentu upływu terminów przedawnienia związanych z umową świadczenia usług prawnych, której stroną jest TRIMP Sp z o.o. i klient; lub

do momentu upływu terminów przedawnienia wynikających z przepisów prawa, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dalszego działania w interesie klienta.

W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków instytucji obowiązanej wynikających z ustawy z 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przechowujemy dane przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem, dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej czy też dnia przeprowadzenia analizy.

 

W niektórych przypadkach masz prawo żądać od TRIMP Sp z o.o. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, a także masz prawo do tego, by zostały one sprostowane lub usunięte. Ponadto, może przysługiwać Ci prawo do przeniesienia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, że nie jest możliwy sprzeciw wobec przetwarzania danych pozyskanych przez adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

 

Możesz także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych przez TRIMP Sp z o.o. narusza przepisy RODO.

 

Skontaktuj się z nami w celu realizacji swoich praw. W przypadku braku możliwości realizacji Twojego żądania, poinformujemy Cię, z jakiej przyczyny i na jakiej podstawie prawnej Twoje żądanie nie może być zrealizowane.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych w przypadku ich zbierania od osób, których dane dotyczą


 

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, ich niepodanie uniemożliwi wykonanie przez nas czynności, dla której celów dane te są zbierane.

 

Informacja o braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosujemy profilowania, natomiast na ich podstawie możemy dokonywać oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dane mogą być przetwarzane w systemach informatycznych TRIMP Sp z o.o., ale nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne bez udziału człowieka.

 

Wersja 1.0, obowiązuje od: 16.05.2022 r.

Polityka Prywatności / RODO

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem dzięki wsparciu

bottom of page