top of page

1. Niniejszy dokument określa zasady współpracy pomiędzy :  TRIMP Spółka z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, adres: Tokarska 1, 53-212,  Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi dokumentację spółki, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001070286, NIP 8943224042, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł.  (dalej: „Usługodawcą”),


a pełnoletnią osobą fizyczną (zwaną dalej: Zawodnikiem), polegającej na świadczeniu usług trenerskich, zgodnie z wybranym przez Zawodnika pakietem, którego szczegóły znajdują się w ofercie TRIMP Sp. z o.o. 


 

1. Współpraca rozpoczyna się po dokonaniu przez Zawodnika pierwszej płatności na rzecz TRIMP Sp. z o.o. oraz akceptacji wskazanych przez Usługodawcę dokumentów.
 

2.  W ramach współpracy Zawodnik otrzymuje od TRIMP Sp. z o.o. (zakres usług) opisanych w ofercie produktowej.
 

3. Zawodnik ma prawo wypowiedzieć współpracę z Usługodawcą na 7 dni przed końcem

okresu rozliczeniowego, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. W takim wypadku od kolejnego okresu rozliczeniowego nie jest zobowiązany do ponoszenia opłat i przestaje korzystać z usług trenerskich określonych w niniejszym dokumencie. Wypowiedzenie może być złożone w formie mailowej na adres hello@trimp.team. Wypowiedzenie współpracy nie jest możliwe w razie wniesienia opłaty za współpracę z góry za cały okres.
 

4. Zawodnik zobowiązany jest do:

  • uiszczania opłaty za usługi zgodnie z terminami płatności widniejącymi na dokumentach księgowych 

  •  w razie uczestniczenia w zawodach sportowych w okresie współpracy z Usługodawcą do występowania w tych zawodach jako członek grupy treningowej TRIMP

  • realizacji Planu treningowego w zakresie swoich możliwości
     

5. Wszelkie spory wynikające ze współpracy Zawodnika z Organizatorem, w tym z Trenerem,będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 

6. Zawodnik ma świadomość ryzyk ogólnych związanych z uprawieniem sport, takich jak np. kontuzje, wypadki. Zawodnik oświadcza, że nie posiada wiedzy o żadnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do podjęcia współpracy wynikającej z zakupionego pakietu usług. W razie doznania urazu bądź uszczerbku na zdrowiu w trakcie realizacji Planu treningowego lub zawodów Zawodnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń odszkodowawczych do Organizatora ani Trenera.
 

7. Plan treningowy stanowi utwór podlegający ochronie wynikającej z odpowiednich przepisów prawa autorskiego. Jego kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody Organizatora jest zabronione.
 

8. Zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie zdjęć i/lub zapisu wideo w trakcie treningów  oraz wszystkich zawodów

odbywanych w czasie współpracy stron oraz udziela Organizatorowi zgody na jego

wykorzystanie na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności wyraża zgodę na

umieszczanie wizerunku w mediach społecznościowych Organizatora i Trenera, także po

zakończeniu współpracy stron.
 

9. W razie odwołania zawodów głównych do których zawodnik się przygotowywał Zawodnikowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu usług określonych niniejszym dokumentem.
 

10. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach wskazanych szczegółowo na stronie www.trimp.team/polityka_prywatnosci

Regulamin świadczenia usług TRIMP Sp. z o.o.

bottom of page