top of page

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

I. DEFINICJE 

 

Usługodawca –TRIMP Spółka z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, adres: Tokarska 1, 53-212,  Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego prowadzi dokumentację spółki, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001070286, NIP 8943224042, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł. 

Portal – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, działający pod adresem www.trimp.team 

Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności. 

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką Prywatności) stanowiącymi jego integralną część, określający zasady działania Portalu, w tym w szczególności: 

ogólne zasady korzystania z Portalu,

prawa i obowiązki Użytkowników, a także

prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy. 

 

 

II. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI OBJĘTEJ REGULAMINEM 

 

Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, polegających na udostępnianiu przez Usługodawcę informacji, materiałów, plików i innych dokumentów bądź treści poprzez Portal. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod adresem https://trimp.team/regulamin, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać jego zasoby oraz skontaktować się z Usługodawcą. 

Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik. 

Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat. 

Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL w ramach Portalu, zawierającego treści udostępniane w ramach usług lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania do takich stron. 

Rozpoczęcie korzystania z usług opisanych w Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz zwyczajowo przyjętymi zasadami korzystania z internetu („netykietą”) oraz ogólnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. 

Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce Prywatności. 

 

 

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU 

 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące: 

 

Posiadanie urządzenia mobilnego lub stacjonarnego, umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, oraz 

zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej. 

 

 

IV. RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG 

 

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Zagrożenia mogą wystąpić pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Możliwe zagrożenia to w szczególności: 

 

obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku; 

programy szpiegujące (spyware) – programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu; 

spam, czyli niezamówiona informacja reklamowa (handlowa) przekazywana drogą elektroniczną; 

wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję; 

łamanie zabezpieczeń poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne, w celu do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości; 

czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia. 

 

 

V. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW 

 

Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem ewentualnych treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do Usługodawcy lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej. 

Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa. 

W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zastrzega, że bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie. 

 

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 

 

Usługodawca nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub z powodu działania siły wyższej. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal. 

 

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

Użytkownicy mogą składać Usługodawcy reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu. 

Reklamację składa się w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres hello@trimp.team w tytule  „Reklamacja dot. portalu internetowego trimm.team”. 

Reklamacja powinna zawierać: 

adres poczty elektronicznej,  umożliwiające przesłanie odpowiedzi na złożoną reklamację, oraz 

zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy). 

Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji. 

Reklamacje nie spełniające powyższych warunków będą pozostawione bez rozpoznania. 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania. 

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://trimp.team/regulamin. 

Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Usługodawcę. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie https://trimp.team/regulamin i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. 

Korzystanie przez Użytkownika z usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Regulamin

bottom of page