top of page

Projekt „ONE3GO”
 

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w związku z Twoim zgłoszeniem chęci udziału w naszym projekcie „ONE3GO” (“Projekt”) jest TRIMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-212) przy ul. Tokarskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001070286, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN, REGON: 52698909600000, NIP 8943224042.
W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować, przesyłając wiadomość e-mail na adres: hello@trimp.team lub list tradycyjną pocztą na adres naszej siedziby. 

Kiedy i w jaki sposób pozyskujemy Twoje dane? 

Pozyskujemy Twoje dane osobowe, gdy dokonujesz zgłoszenia swojej kandydatury na Uczestnika Projektu „ONE3GO” poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego. 
Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy? 
W celu wyłonienia Uczestników naszego Projektu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które nam podasz, czyli: (1) imię, (2) nazwisko, (3) adres e-mail, (4) numer telefonu oraz (5) inne dane osobowe, które nam podasz opowiadając swoją historię. 
W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie? 
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
przeprowadzenia rekrutacji na Uczestników naszego Projektu, z którymi zawrzemy umowę regulującą zasady naszej współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy);
ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes). 
Jeżeli opisując swoją historię przekażesz nam inne dane osobowe niż wymienione w punkcie 3 powyżej, będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Opisując swoją historię, nie podawaj nam żadnych danych osobowych szczególnej kategorii. Jeżeli jednak w swojej historii umieścisz jakiekolwiek informacje mające charakter danych osobowych szczególnej kategorii (np. informacje o stanie zdrowia), to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda). 
Swoją zgodę możesz w każdej chwili wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem Twojej zgody. 

Komu możemy ujawnić dane osobowe? 

Możemy ujawnić podane przez Ciebie dane osobowe: 
naszym pracownikom lub współpracownikom, którzy są zaangażowani w realizację Projektu;
dostawcom usług, oprogramowania i systemów informatycznych, które wykorzystujemy do prowadzenia swojej działalności, w tym do realizacji Projektu;
podmiotom, które świadczą usługi wspierające naszą działalność, takie jak usługi księgowe, usługi doradztwa prawnego i biznesowego, usługi konserwacji sprzętu IT, usługi finansowe - wyłącznie w niezbędnym do świadczenia tego rodzaju usług zakresie.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza obszar EOG? 

W związku z tym, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na terenie państwa trzeciego, tj. poza Unią Europejską. 
Każde przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego jest zabezpieczone poprzez decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, standardowe klauzule umowne oraz dodatkowymi środki ochrony – techniczne, umowne i organizacyjne.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez cały okres prowadzenia rekrutacji do Projektu oraz następnie przez okres przedawnienia roszczeń uczestników z tytułu wzięcia udziału w naszej rekrutacji.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych? 

Masz prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych;
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, nie przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie innej niż prawnie uzasadniony interes, masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.  

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Projektu.
Czy Organizator będzie wykorzystywać dane osobowe do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania? 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale żadne decyzje nie będą podejmowane automatycznie ani nie będziesz podlegać profilowaniu. 

Klauzula Informacyjna

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem dzięki wsparciu

bottom of page